OGŁASZAMY KONKURS!  

WYGRAJ ZESTAW PRODUKTÓW MARKI VACO!

Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

Pod postem konkursowym napisz komentarz odpowiadający na pytanie: „Który owad kojarzy Ci się z początkiem wiosny i dlaczego?”

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod postem konkursowym na Facebooku: KLIK 

Na zgłoszenia czekamy do 26.03.2023.
do 04.04.2023 ogłosimy wyniki!
Życzmy powodzenia! 

  

Regulamin konkursu: 

Rozdział I. Informacje o Organizatorze 

Organizatorem Konkursu jest VACO Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, NIP: 8992855587, REGON: 382162531, zwany dalej VACO Retail (dalej „Organizator”). 

Rozdział II. Definicje 

Wszelkie nazwy pisane w niniejszym regulaminie wielkimi literami mają znaczenie przyjęte w niniejszym rozdziale: 

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej organizatora pod adresem vaco-retail.pl w formie wpisu na blogu. 
 • KONKURS –zamieszczony na portalu społecznościowym graficzno – opisowy post: Pod postem konkursowym napisz komentarz odpowiadający na pytanie: „Który owad kojarzy Ci się z początkiem wiosny i dlaczego?”. Zrób to w sposób jak najbardziej kreatywny, by zwiększyć swoje szanse na wygraną. Pod konkursowy znajduje się pod tym linkiem.
 • ZADANIE KONKURSOWE – Pod postem konkursowym napisz komentarz odpowiadający na pytanie: „Który owad kojarzy Ci się z początkiem wiosny i dlaczego?”. Zrób to w sposób jak najbardziej kreatywny, by zwiększyć swoje szanse na wygraną. 
 • ORGANIZATOR – VACO Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
 • SIEDZIBA ORGANIZATORA – ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, 
 • UCZESTNIK – każda osoba, która dokonała prawidłowego i terminowego zgłoszenia do niniejszego konkursu oraz zamieściła odpowiedź na zadanie konkursowe pod odpowiednim postem. 
 • LAUREAT – Wyłoniony przez Jury Konkursowe zwycięzca konkursu. 
 • JURY KONKURSOWE – 2 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wchodzą Przewodniczący Jury oraz jeden członek. 
 • ODBIÓR NAGRODY – nadanie nagrody przesyłka poleconą na adres wskazany przez Laureata. 

Rozdział III. Forma i zasady ogólne Konkursu 

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej. 
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści. 
 3. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Regulaminu. 
 4. Konkurs jest konkursem zamkniętym, jednoetapowym, uczestnicy wykonują zadanie konkursowe. 
 5. Wykonując zadanie konkursowe uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie, a także potwierdzają, iż zapoznali się i akceptują przepisy Regulaminu. 
 6. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia, materiały i inne informacje sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wynikną jakiekolwiek wątpliwości w zakresie złożonych dokumentów, oświadczeń, materiałów, zawiadomień oraz innych informacji uznaje się, iż wiążąca jest treść owych dokumentów w języku polskim. 
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz opublikowanie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie: „Który owad kojarzy Ci się z początkiem wiosny i dlaczego?”.
 8. Szczegóły dotyczące zadania konkursowego znajdą się na stronie vaco-retail.pl w treści wpisu opublikowanego w dniu 06.03.2023. 
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu w każdym czasie. 
 11. Laureat konkursu zobowiązany jest wskazać dane adresowe do wysyłki nagrody w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w wiadomości prywatnej przesłanej na stronie https://facebook.com/vacoretail . Niepodanie danych w zakreślonym powyżej terminie wyłącza domaganie się przez Laureata wydania nagrody. 
 12. Organizator zobowiązuje się przekazać Nagrodę dla zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych jw. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres pocztowy za pomocą przesyłki kurierskiej. 
 13. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. 

Rozdział IV. Porozumiewanie się Organizatora i Uczestników Konkursu 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnicy Konkursu przekazują osobiście w Siedzibie Organizatora lub przy użyciu poczty elektronicznej – e-mailem na adres marketing.retail@vaco.com.pl. 
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami jest Przewodniczący Jury Konkursowego: Agnieszka Szwarc. 

Rozdział V. Warunki udziału w Konkursie 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. 
 2. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego. W przypadku zgłoszenia większej liczby rozwiązań zadania konkursowego, w konkursie brane pod uwagę jest tylko chronologicznie pierwsze rozwiązanie zdania konkursowego. 
 3. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi, 
 4. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, przed przystąpieniem do konkursu warunkiem koniecznym jest przedstawienie zgody jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie, 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki, z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji lub nie posiadają walorów merytorycznych satysfakcjonujących Organizatora. 
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 7. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata, jest wysłanie na adres e-mail marketing.retail@vaco.com.pl lub wiadomość na Facebooku VACO Retail www.facebook.com/vacoretail danych adresowych do nadania nagrody. 

Rozdział VI. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

 1. Konkurs trwa od 06.03.2023 do 26.03.2023 do godz. 23:59 czasu polskiego. Zgłoszeniem się do konkursu będzie rozwiązanie zadania konkursowego w/w terminie. 
 2. Rozwiązanie zadania konkursowego przed lub po tym terminie nie będzie rozpatrywany przez Jury Konkursowe. 
 3. Organizator dokona oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Uczestników spełniających wymagania Organizator dopuści do udziału w Konkursie. 
 5. Uczestnicy niespełniający wymagań, a w szczególności nie posiadający zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 

Rozdział VII. Jury Konkursowe – skład i sposób pracy 

 1. W przedmiotowym konkursie powołane zostało Jury Konkursowe w następującym składzie: 
 2. Agnieszka Szwarc – Przewodniczący,
  Anna Korecka-Karpiusz – Członek 
 3. Do zadań Jury Konkursowego należy ocena spełniania przez Uczestników Konkursu warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, udzielanie odpowiedzi Uczestnikom konkursu na ich zapytania, ocena zadań konkursowych, wyłonienie najlepszego zadania konkursowego. 
 4. Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli stwierdzi, że oceniane zadania nie odpowiadają założeniom i celom działań Organizatora. 
 5. Jury Konkursowe kończy prace z chwilą wyboru najlepszego zadania konkursowego albo unieważnienia konkursu. 
 6. Rozstrzygnięcia Jury Konkursowego mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Rozdział VIII. Kryteria oceny prac konkursowych 

 1. Przy ocenie zadań konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria: 
  • atrakcyjność komentarza, 
  • spójność logiczna, 
  • poprawność językowa wpisu. 

Rozdział IX. Nagrody za udział w konkursie 

 • Organizator przewidział nagrodę dla 3 najlepiej rozwiązanych zadań konkursowych tj. każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw produktów VACO, który składa się z:
  • DV207 VACO Spray na owady biegające i latające 300 ml,
  • DV25 VACO Elektrofumigator z płynem owadobójczym 60 nocy,
  • DV76 VACO Spirale na komary,
  • DV23 VACO ECO Pułapka na muszki owocówki,
  • DV77 VACO Fly Stick Pułapka na muchy,
  • DV203 VACO Sensitive płyn na komary, kleszcze i meszki dla dorosłych i dzieci od 6 miesiąca życia,
  • DV200 VACO FENTIMAX żel łagodząco-chłodzący na ukąszenia,
  • DV51 VACO ECO Pułapka na mole spożywcze i ubraniowe 2w1,
  • DV11 VACO GREEN GARDEN Żółty lep doniczkowy.
 1. Wyniki Konkursu

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 04.04.2023 do godz. 15:00 w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://facebook.com/vacoretail 

Rozdział XI. Prawa autorskie 

 1. Koncepcja w zakresie objętym Konkursem, jako wytwór myśli twórców podlega ochronie zgodnie z przepisami Prawa autorskiego. 
 2. Uczestnik Konkursu, któremu przyznano nagrodę w chwili jej odbioru, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do sporządzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania koncepcji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
  • w zakresie rozpowszechniania koncepcji i utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej teleinformatycznej, w tym Internetu a także publiczne udostępnianie koncepcji i utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 3. Jednocześnie Uczestnik Konkursu, wskazany w ust. 1 powyżej, udziela nadto Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do koncepcji, na polach eksploatacji określonych powyżej. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych opracowań i adaptacji zadania konkursowego będącego przedmiotem niniejszego Konkursu, w celu jego skutecznego wykorzystania dla swoich potrzeb. 

Rozdział XII. Postanowienia końcowe 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem. 
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest VACO Retail sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, NIP: 8992855587, REGON: 382162531. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu. Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: 
 • ustawa 2 dnia 2 dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z poz.zm.);
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz.631 z poz.zm.).