Wrzuć wakacyjne zdjęcie z produktami VACO i zawalcz o pobyt w Meta Apartaments w Szczyrku!

W dniach 15.06.-31.08.2022 opublikuj zdjęcie z produktami VACO na swoim Instagramie (wymagany profil publiczny), dodaj hashtagi
#vacoretail #vacocje2022 #naturalnienaowady i oznacz profil @vacoretail.

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZOWANEGO POD NAZWĄ: „VACOcje 2022”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem i fundatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „VACOcje2022” (zwanego dalej „Konkursem”) jest VACO Retail sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 15.06.2022 r. od godz. 10:00 do dnia 31.08.2022r. do godz. 23:59:59.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”). Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych fotografii obrazujących produkty organizatora.

5. Konkurs będzie prowadzony jest na instagramowym profilu Organizatora pod adresem – https://www.instagram.com/vacoretail/. Konkursem objęte są wszystkie produkty Organizatora dostępne w jego ofercie sprzedażowej.

6. Dla właściwej organizacji Konkursu Organizator powołuje dedykowaną Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Wszystkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin Konkursu, dostępne są na Profilach Organizatora w mediach społecznościowych: na Facebooku pod adresem: facebook.com/vacoretail na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/vacoretail oraz na stronie internetowej Organizatora: www.vaco-retail.pl

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie społecznościowym „Instagram” (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem Organizatora lub świadcząca na rzecz Organizatora pracę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej współpracownikiem Organizatora, a także osoba będąca pracownikiem któregokolwiek z kontrahentów Organizatora lub świadcząca na rzecz tego podmiotu pracę na

podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej. Ponadto uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób wymienionych w zdaniu poprzednim. Przez członków rodziny należy rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie pracy konkursowej Uczestnika na własnym Profilu w Portalu społecznościowym Instagram zgodnie z zasadami Konkursu.

5. Zamieszczenie pracy konkursowej przez Uczestnika na Profilu Instagram „VACO Retail” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego.

§3

ZASADY KONKURSU

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Przygotować fotografię obrazującą: produkt lub produkty VACO Retail.

b. Zamiesić pracę konkursową na własnym Profilu w Portalu społecznościowym Instagram w formie postu publicznego.

c. Do zamieszczonego zdjęcia dodać hasztagi: #vacoretail #vacocje2022 #naturalnienaowady oraz oznaczyć profil @vacoretail

 

3. Zgłaszane prace konkursowe nie mogą:

a. zawierać treści obraźliwych oraz sprzecznych z prawem,

b. naruszać prawa osób trzecich,

c. być sprzeczne z dobrymi obyczajami,

d. zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Jednak Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działań zgodnych z prawem, w tym działania regulowane przez Regulamin Facebook oraz Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku gdy Uczestnik narusza zasady przewidziane w ust 3 niniejszego paragrafu lub regulaminy mediów społecznościowych.

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

§4

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową spośród autorów wszystkich prac opublikowanych w mediach społecznościowych zgodnie z wytycznymi przewidzianych w §3 ust. 2 w czasie trwania Konkursu. 2. Podczas obrad przeprowadzonych w dniach 12-16.09.2022 roku powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac konkursowych 3. laureatów.

3. Jury przy wyborze zwycięskich prac konkursowych będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a. Kreatywność wykonania fotografii

b. Pomysłowość fotografii

c. Aspekt estetyczny fotografii

d. Wartość artystyczną fotografii

e. Zgodność z tematyką konkursu

Każde z tych kryteriów będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.

4. Organizator ogłosi wyniki w terminie do 20.09.2022 roku na swoich profilach w mediach społecznościowych. Laureaci zostaną także poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

§5

NAGRODY

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

1 miejsce: voucher na pobyt dla 2 osób na 5 dni w Meta Apartaments w Szczyrku 2 miejsce: voucher na pobyt dla 2 osób na 3 dni w Meta Apartaments w Szczyrku

3 miejsce: voucher na pobyt dla 2 osób na 2 dni w Meta Apartaments w Szczyrku

2. Wskazane w ust. 1 nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

3. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

4. Laureaci zobowiązani są przesłać, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej , informacje niezbędne w celu odbioru nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Informacje należy przesłać na maila: marketing.retail@vaco.com.pl. Organizator zastrzega, iż w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych może uniemożliwić wydanie i dostarczenie Nagrody.

 

5. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni roboczych od przesłania Organizatorowi danych adresowych Zwycięzcy.

6. W przypadku braku kontaktu któregokolwiek z wyłonionych zwycięzców z Organizatorem w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników zgodnie z w § 5 ust. 4, Nagroda zostanie przyznana drugiej w kolejności zwycięskiej pracy konkursowej. Procedura będzie powtarzana do skutku, tj. do zgłoszenia się zwycięzcy.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane korespondencyjnie na adres Organizatora: VACO Retail, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: marketing.retail@vaco.com.pl

Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę otrzymania reklamacji w formie elektronicznej przez Organizatora.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje w formie elektronicznej należy kierować na maila marketing.retail@vaco.com.pl do Organizatora.

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§7

PRAWA AUTORSKIE

1. Opublikowanie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

a. że samodzielnie stworzył pracę konkursową i posiada pełnię praw do pracy Konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,

b. zgłoszona praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.

z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), praw do wizerunku, a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

c. w przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu posiada osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w tym szczególnie w sieci Internet, w tym również na rzecz Fundatora.

d. z chwilą zamieszczenia pracy na Portalu Instagram „VACORetail” Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji, na korzystanie z pracy konkursowej dla celów związanych z działalnością Organizatora, wynikających z przeprowadzanego Konkursu na następujących polach eksploatacji:

i. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w dowolnej formie i w dowolny sposób w tym także w celu wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oraz w celu publikacji na stronie internetowej Organizatora/ lub na ich materiałach promocyjnych i na Profilu Facebook oraz Profilu Instagram (nieograniczonej w czasie);

ii. rozpowszechnianie, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także udzielanie sublicencji na korzystanie z pracy lub jego części.

e. z chwilą uzyskania Nagrody udziela Organizatorowi bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy na wszystkich istniejących w chwili otrzymania Nagrody polach eksploatacji, w tym w szczególności:

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do pracy Konkursowej, wraz z prawem do jego dalszego przeniesienia na inne podmioty, a w szczególności nabywa prawo do korzystania, wykonywania i rozporządzania prawami zależnymi do pracy Konkursowej z chwilą udzielenia licencji przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych do pracy Konkursowej. Uczestnik zezwala i wyłącznie upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

3. Organizator może wystąpić do Uczestnika Konkursu z żądaniem zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy lub umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych (według wyboru Organizatora nagród) za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, a Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zawarcia wyłącznej umowy licencyjnej na korzystanie z pracy.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest VACO Retail sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

2. Przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach Konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do Konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

3. Rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg Konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem: VACO Retail sp. Z o.o. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, tel. 71 750 73 20

4. W przypadku Zwycięzców – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest:

a. wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

b. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do podania wyników Konkursu w sposób określony w Regulaminie i otrzymania nagrody. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także żądania ich kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z jego praw w sposób uniemożliwiający Administratorowi realizację Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

8. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, przeprowadzany ani współprowadzony z Instagram. Portal Instagram jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Organizatora i Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli ilość otrzymanych Zgłoszeń będzie niewystarczająca lub w przypadku niezadowalającego poziomu Zgłoszeń Uczestników.

5. Organizator nagród jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Organizatora.